Mobil 1TM entertainment download promotie (“de PROMOTIE”)

Onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden komt u in aanmerking voor een Virtual Mastercard® van € 5 of € 10 (“de prijs”) wanneer u een geldig Mobil 1 oliepromotieproduct aankoopt binnen de promotieperiode.

 1. De promotie verloopt in drie fasen: een geldig product aankopen, uw claim indienen en uw prijs ontvangen.
 2. Om in aanmerking te komen voor deze promotie moet u (“de deelnemer”) binnen de promotieperiode een promotiefles van 1 liter of 5 liter Mobil 1 olie aankopen of de olie van uw voertuig laten verversen met Mobil 1 olie bij een deelnemende winkel.
 3. Promotieperiode: De aankoop of olieverversing moet plaatsvinden tussen 00.01 uur op 1 mei 2017 en 23.59 uur op 31 juli 2017 (“de promotieperiode”).
 4. Alle claims voor ontvangst van uw prijs moeten uiterlijk om 23.59 uur op 14 augustus 2017 (“de einddatum”) worden ingediend. Er worden geen claims aanvaard die zijn ingediend na de einddatum.
 5. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de promotie moet de deelnemer een inwoner zijn van Albanië, Oostenrijk, België, Bosnië, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Kosovo, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Macedonië, Montenegro, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland of het VK en 18 jaar of ouder zijn.
 6. Er zijn maximaal drie afzonderlijke aankopen en daarop volgende prijsclaims per deelnemer toegestaan gedurende de promotieperiode.
 7. Deze promotie is uitsluitend beschikbaar voor deelnemers die eindgebruiker-klanten zijn. Claims van personeel van winkels, distributeurs, werkplaatsen en anderen die beroepshalve een relatie hebben met de promotie, claims ingediend via agenten, derden of in bulk zijn niet toegestaan.

Fase 1: Aankoop van een geldige fles van 1 liter of 5 liter of een olieverversing met Mobil 1TM olie

 1. Koop binnen de promotieperiode een fles met 1 liter of 5 liter Mobil 1 olie bij een deelnemende detailhandelaar waarop een scheur- en onthulsticker van de promotie is aangebracht. Dien uw aanvankelijke claim in op mobil.co/divertissement2017 en geef de geldige promotiecode op die is vermeld op de sticker. U moet ook aanvullende gegevens opgeven, zoals uw adres, geboortedatum, detailhandelaar en e-mailadres. Als uw Mobil 1 fles niet is voorzien van een scheur- en onthulsticker van de promotie, komt u niet in aanmerking voor de promotie en alleen geldige en ongebruikte promotiecodes worden aanvaard.
 2. Koop binnen de promotieperiode een olieverversing met Mobil 1 olie bij een deelnemende autogarage, onafhankelijke werkplaats of autodealer, dan ontvangt u een kraskaart waarop een verborgen promotiecode staat. Vervolgens moet u een aanvankelijke claim indienen op mobil.co/divertissement2017 en de geldige promotiecode opgeven die is vermeld op de kraskaart. U moet ook aanvullende gegevens opgeven, zoals uw adres, de naam van de autogarage, het kentekennummer van uw auto, uw adres en uw e-mailadres. Als u geen kraskaart hebt ontvangen, komt u niet in aanmerking voor deze promotie en alleen geldige en ongebruikte promotiecodes worden aanvaard
 3. De prijzen zijn: 1x € 5 Virtual Mastercard bij aankoop van een 1-literfles of 1x € 10 Virtual Mastercard bij aankoop van een 5-literfles Mobil 1. De prijs voor een olieverversing met Mobil 1 olie is een 1x € 10 Virtual Mastercard. Waar op promotiemateriaal prijzen staan vermeld in een lokale munt anders dan in euro’s, is de waarde uitgedrukt in lokale munt slechts bedoeld voor informatieve doeleinden en werd deze berekend op basis van de wisselkoers op 8 maart 2017.

Fase 2: Verdere verwerking van uw claim door het agentschap

 1. Na ontvangst van uw aanvankelijke claim zoals omschreven in paragraaf 8 of 9 zendt het agentschap u binnen 2 werkdagen per e-mail een bevestiging van de uitkomst.
 2. Bij een onjuiste indiening ontvangt u bericht per e-mail en/of sms en krijgt u de gelegenheid om de vereiste informatie binnen 7 werkdagen te verstrekken. Ook behoudt het agentschap zich het recht voor om te verzoeken om verdere informatie als bewijs van uw claim, onder meer het verstrekken van een aankoopbewijs, een bewijs van de olieverversing en het gebruik van Mobil 1 olie of een foto van de verpakking of het voertuig. Als er geen antwoord wordt ontvangen binnen de vermelde termijn, wordt uw claim aangemerkt als ongeldig en komt u niet meer in aanmerking voor ontvangst van de prijs.
 3. Als uw claim aanvaard wordt, zendt het agentschap u een e-mail (“E-mail 'geslaagd'”) met daarin een link en een Virtual Mastercard-activeringscode om uw prijs te claimen. Om uw Virtual Mastercard te claimen, voert u gewoon uw geboortedatum in die u hebt opgegeven bij de aanvankelijke claim alsook de in de e-mail ontvangen Virtual Mastercard-activeringscode. Alle claims voor Virtual Mastercards moeten worden ingediend binnen 60 dagen na verzending van de E-mail 'geslaagd'.

Fase 3: uw prijs ontvangen via Virtual Mastercard

 1. De prijs wordt uitgereikt in de vorm van een Virtual Mastercard van Mastercard en de ontvangst en het gebruik van een Virtual Mastercard zijn onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van Mastercard, die de deelnemer moet aanvaarden en die kunnen worden ingezien via de volgende link: mobil.co/2017termsandconditions
 2. De Virtual Mastercard is slechts geschikt voor 'kaart niet aanwezig'-transacties, zoals online of telefonisch winkelen. Om uw Virtual MasterCard online te gebruiken voert u het nummer van 16 cijfers in dat op de voorkant wordt weergegeven, de uiterste geldigheidsdatum en de CVC2-beveiligingscode van 3 cijfers die op de voorkant van de Virtual Mastercard is vermeld. Het adres moet hetzelfde zijn als het adres dat u bij het claimproces hebt opgegeven. De Virtual Mastercard kan worden gebruikt voor een aankoop van maximaal € 5 dan wel € 10, afhankelijk van de door u ontvangen prijs. U kunt de kaart gebruiken voor transacties waarbij het totale transactiebedrag gelijk aan of kleiner dan de balans van de Virtual Mastercard is. U kunt een Virtual Mastercard alleen inwisselen bij een transactie met een waarde groter dan de balans van de Virtual Mastercard als de detailhandelaar die de transactie verwerkt gesplitste betalingen aanvaardt. Neem rechtstreeks contact op met de individuele detailhandelaar om er achter te komen of een detailhandelaar gesplitste betalingen aanvaardt.
 3. Er kan onder geen enkel beding een fysieke Mastercard worden uitgereikt.
 4. De Virtual Mastercard blijft 6 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.
 5. Prijzen kunnen niet worden overgedragen, gewijzigd, vergoed of ingewisseld.
 6. De deelnemer is exclusief verantwoordelijk voor geldende belastingen en alle andere relevante kosten of onkosten die niet in de algemene voorwaarden zijn vermeld als deel uitmakend van de prijs.

Algemeen

 1. Alle correspondentie over het claimproces en de prijs moet worden gericht aan het agentschap.
 2. De promotor of zijn agentschap behoudt zich het recht voor om volledig naar eigen oordeel claims af te wijzen die volgens hem niet aan deze algemene voorwaarden voldoen.
 3. De promotor of zijn agentschap is gerechtigd, wanneer nodig, om alle handelingen te verrichten die redelijkerwijs nodig zijn om zichzelf of een ander die beroepshalve een relatie heeft met de promotie te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige claims waaronder, zonder beperking, het genereren van of verzoeken om nadere verificatie wat betreft bewijs van aankoop, evenals de identiteit, leeftijd en andere relevante gegevens van een deelnemer. Bij dit proces zal de promotor mogelijk informatie delen met derden.
 4. Alle aanmeldingen moeten worden verricht door de deelnemers zelf. Bulk-aanmeldingen door commerciële partijen, consumentengroepen of derden worden niet aanvaard. Onvolledige of onleesbare aanmeldingen, aanmeldingen met behulp van een macro of op een andere geautomatiseerde wijze (met inbegrip van systemen die kunnen worden geprogrammeerd om een aanmelding te verrichten), en aanmeldingen die niet volledig voldoen aan de vereisten van deze algemene voorwaarden worden gediskwalificeerd en niet meegeteld. Als blijkt dat een deelnemer een of meer computers gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen, bijvoorbeeld door gebruik van een ‘script’, ‘brute kracht’, maskeren van zijn/haar identiteit door manipulatie van IP-adressen, gebruik van andere identiteiten dan de eigen of een andere geautomatiseerde methode om het aantal aanmeldingen van de betreffende deelnemer te verhogen op een wijze die strijdig is met de geest van de promotie, worden de aanmeldingen van de betreffende deelnemer gediskwalificeerd en eventueel reeds toegekende prijzen nietig verklaard.
 5. ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA (gevestigd aan Polderdijkweg, B-2030 Antwerpen, België) zal optreden als gegevensbeheerder (zoals vastgesteld op grond van Richtlijn Directive 95/46/EG) die verantwoordelijk is voor de verwerking van alle persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van deze promotie. De promotor en/of zijn agentschap zullen de persoonsgegevens verwerken namens de gegevensbeheerder en persoonlijke gegevens die door de deelnemer zijn ingediend ENKEL gebruiken ten behoeve van het beheren van de promotie, tenzij de deelnemer toestemming heeft gegeven om zijn persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden en bevestigt dat hij akkoord gaat met het privacybeleid van de gegevensbeheerder, dat beschikbaar is op: http://promotion.eame.mobil.com/privacy/privacy_statement_nl-be.pdf. De deelnemer heeft het recht om zijn toestemming voor een dergelijk gebruik van persoonlijke gegevens schriftelijk in te trekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder. Als toestemming is verkregen via het opt-in-proces kan de promotor de deelnemer inlichten over toekomstige promoties en informatie verstrekken over producten van de promotor of verbonden bedrijven die mogelijk interessant zijn.
 6. Persoonlijke informatie die aan Mastercard wordt doorgegeven ten behoeve van de uitvoering van de promotie valt onder het privacybeleid van Mastercard. Behalve zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden of ten behoeve van de uitvoering van de promotie worden de door de deelnemer verstrekte gegevens en informatie, zowel bij de aanmelding voor de promotie als bij het claimen van de prijs, voor geen enkel ander promotiedoeleinde gebruikt, noch worden deze doorgegeven aan een derde.
 7. De promotor of zijn agentschap is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: (a) het niet ontvangen van een aanmelding ten gevolge van verzendingsproblemen of andere omstandigheden die redelijkerwijze buiten zijn macht liggen; (b) late, kwijtgeraakte, onjuist doorgegeven of beschadigde verzendingen of claims; (c) storingen of fouten in computers of communicatie; (d) verstoringen, verliezen of schade veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten de macht van de promotor liggen; of (e) druk- of tikfouten in materialen in verband met de promotie.
 8. Als de promotie om de een of andere reden niet kan worden uitgevoerd, onder meer vanwege onbevoegde aanpassingen, ingrijpen door onbevoegden, fraude, technische storingen of een andere reden die buiten de macht van de promotor valt, met aantasting of verstoring van de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of correcte uitvoering van deze promotie, behoudt de promotor zich het recht voor (behoudens eventuele uit hoofde van het geldend recht afgegeven schriftelijke instructies) om de promotie te beëindigen, aan te passen of tijdelijk stil te zetten.
 9. Als zich een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid voordoet die redelijkerwijze buiten de macht van de promotor of zijn agentschap ligt en waardoor de promotor niet in staat is om deze algemene voorwaarden na te komen, is de promotor niet aansprakelijk voor een eventuele tekortkoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen.
 10. In het geval van inconsistentie tussen deze algemene voorwaarden en enige reclame, promotie, publiciteit en andere materialen met betrekking tot of in verband met deze promotie, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 11. Door aanmelding voor deze promotie worden alle deelnemers geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard en zich ertoe te hebben verbonden.
 12. De beslissing van de promotor is bindend in alle zaken met betrekking tot deze promotie en er wordt niet in correspondentie getreden.
 13. De algemene voorwaarden van deze promotie worden geïnterpreteerd en toegepast op grond van het Belgisch recht en de rechter van België heeft de exclusieve rechtsbevoegdheid.
 14. Het claimproces voor de promotie wordt namens de promotor ten uitvoering gebracht door Opia Ltd (“het agentschap”), 15 London Street, Chertsey, Surrey. KT16 8AP, Verenigd Koninkrijk, ondernemingsnummer 06021170. In alle communicatie en op de website worden de contactgegevens vermeld voor het bereiken van het agentschap.

De promotor is ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA,
Polderdijkweg, B-2030 Anvers, Belgique. (“de promotor”).