Mobil 1TM Promocja „Ciesz się pobraną muzyką, filmami, grami i nie tylko z Mobil 1™” („PROMOCJA”)

Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie zakup kwalifikującego do udziału w promocji oleju Mobil 1 w promocyjnym opakowaniu i w okresie trwania promocji uprawnia nabywcę do otrzymania wirtualnej karty Virtual Mastercard® o wartości 5 € (równowartość 20 zł) lub 10 € (równowartość 40 zł) („Nagroda”).

 1. Udział w promocji odbywa się w trzech etapach, którymi są: zakup produktu kwalifikującego do wzięcia udziału w promocji, wysłanie zgłoszenia oraz odbiór nagrody.
 2. Aby zakwalifikować się do udziału w promocji, nabywca („Uczestnik”) musi dokonać zakupu oleju Mobil 1 w promocyjnym opakowaniu o pojemności 1 litra lub 4 litrów w punkcie sprzedaży lub podczas wymiany oleju na Mobil 1 w warsztacie biorącym udział w promocji, w okresie jej trwania.
 3. Okres trwania promocji: zakup oleju lub usługi wymiany oleju muszą mieć miejsce pomiędzy godziną 00:01 1 maja 2017 roku a 23:59 31 lipca 2017 roku („Okres trwania promocji”).
 4. Uczestnik promocji musi wystąpić o przyznanie nagrody nie później niż do dnia 14/08/2017 do godz. 23:59 ("Data Zakończenia"). Zgłoszenia dokonane po Dacie Zakończenia nie będą akceptowane.
 5. W Promocji mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Albanii, Austrii, Belgii, Bośni, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Kosowa, Łotwy, Litwy, Luksemburgu, Holandii, Macedonii, Czarnogóry, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, w wieku co najmniej 18 lat.
 6. Uczestnik promocji może dokonać maksymalnie trzech indywidualnych zakupów przez cały okres promocji oraz wystąpić o nagrody zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.
 7. Niniejsza promocja skierowana jest wyłącznie do Uczestników będących użytkownikami końcowymi. Personel zatrudniony w placówce Dystrybutora lub warsztacie bądź inne osoby zawodowo powiązane z promocją, w tym przedstawiciele handlowi i strony trzecie, nie mogą przesyłać zgłoszeń. Zabrania się również masowego przesyłania zgłoszeń.

Etap 1: kwalifikujący do udziału w promocji zakup oleju Mobil 1TM w opakowaniu o pojemności 1 L lub 4 L w punkcie sprzedaży lub podczas wymiany oleju w warsztacie

 1. Należy dokonać zakupu oleju Mobil 1 w opatrzonym promocyjną naklejką opakowaniu o pojemności 1 L lub 4 L w punkcie sprzedaży biorącym udział w promocji, w okresie jej obowiązywania. Kolejnym krokiem jest wysłanie zgłoszenia na stronie mobil.co/rozrywka i przekazanie kwalifikującego do udziału w promocji kodu promocyjnego, który widoczny jest na naklejce. Uczestnik musi również podać dodatkowe informacje, włączając w to między innymi adres zamieszkania, datę urodzenia, dane punktu sprzedaży oraz adres e-mail. Jeśli opakowanie oleju Mobil 1 nie jest opatrzone promocyjną naklejką, jego nabywcy nie przysługuje prawo do wzięcia udziału w promocji. Akceptowane będą wyłącznie prawidłowe i niewykorzystane kody promocyjne.
 2. Dokonując zakupu usługi wymiany oleju na Mobil 1 w warsztacie samochodowym, niezależnym warsztacie lub salonie samochodowym biorącym udział w promocji, w okresie jej obowiązywania, nabywca otrzyma zdrapkę zawierającą kod promocyjny. Należy wysłać zgłoszenie na stronie mobil.co/rozrywka i przekazać kwalifikujący do udziału w promocji kod promocyjny, który widoczny jest na zdrapce. Uczestnik musi również podać dodatkowe informacje, włączając w to między innymi datę urodzenia, nazwę warsztatu, numer rejestracyjny samochodu, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Osobom, które nie otrzymały zdrapki, nie przysługuje prawo do wzięcia udziału w promocji. Akceptowane będą wyłącznie prawidłowe i niewykorzystane kody promocyjne.
 3. Nagrodami w promocji są: 1x karta Virtual Mastercard o wartości 5 € (równowartość 20 zł) za zakup oleju w opakowaniu o pojemności 1 litra lub 1x karta Virtual Mastercard o wartości 10 € (równowartość 40 zł) za zakup oleju Mobil 1 w opakowaniu o pojemności 4 litrów. Nagrodą za dokonanie usługi wymiany oleju na Mobil 1 jest 1x karta Virtual Mastercard o wartości 10 €. Jeśli dany materiał promocyjny zawiera informację o wartości nagrody w walucie innej niż euro, wartość w lokalnej walucie jest podana wyłącznie w celach poglądowych i została obliczona na podstawie kursu wymiany walut z 8 marca 2017 r.

Etap 2: nadsyłanie zgłoszeń poprzez Agencję

 1. Otrzymawszy zgłoszenie opisane w punkcie 8 lub 9, Agencja wyśle do jego autora potwierdzenie statusu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej w przeciągu dwóch dni roboczych.
 2. Autorzy nieprawidłowych zgłoszeń zostaną powiadomieni o stwierdzonych nieprawidłowościach za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS oraz otrzymają możliwość przekazania wymaganych informacji w ciągu 7 dni roboczych. Agencja zastrzega sobie prawo do wystosowania prośby o przekazanie dodatkowych materiałów potwierdzających zasadność zgłoszenia, w tym między innymi dowodu zakupu oleju w promocyjnym opakowaniu, dowodu zakupu usługi wymiany oleju na Mobil 1 bądź zdjęcie opakowania lub pojazdu. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie zgłoszenie zostanie odrzucone, a Uczestnik straci prawo do otrzymania nagrody.
 3. Jeśli zgłoszenie zostanie zaakceptowane, Agencja powiadomi Uczestnika o tym fakcie, wysyłając adresowaną do niego wiadomość e-mail („Wiadomość e-mail potwierdzająca akceptację zgłoszenia”). W jej treści znajdować się będzie umożliwiający odbiór nagrody link oraz kod realizacji dla karty Virtual Mastercard. Aby odebrać kartę Virtual Mastercard, należy wpisać datę urodzenia podaną w zgłoszeniu oraz kod realizacji dla karty Virtual Mastercard znajdujący się w otrzymanej wiadomości e-mail. Kartę Virtual Mastercard należy odebrać w terminie 60 dni od daty wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej akceptację zgłoszenia.

Etap 3: odbiór nagrody za pomocą karty Virtual Mastercard

 1. Nagroda przyznawana jest w formie karty Virtual Mastercard wydanej przez Mastercard. Odbiór oraz korzystanie z karty Virtual Mastercard podlega regulaminowi Mastercard, którego warunki Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować. Wspomniany regulamin można znaleźć na stronie mobil.co/2017termsandconditions.
 2. Za pomocą karty Virtual Mastercard można przeprowadzać transakcje CNP (card not present), w których fizyczna obecność karty nie jest wymagana, na przykład płacić za zakupy w sklepach internetowych lub dokonane za pośrednictwem telefonu. Aby użyć karty Virtual Mastercard w systemie płatności online, należy podać 16-cyfrowy numer umieszczony z przodu karty, datę ważności i widoczny z przodu trzycyfrowy kod CVC2, który zwiększa bezpieczeństwo transakcji. Podany adres musi być zgodny z adresem podanym w formularzu zgłoszenia. Transakcje przeprowadzane przy użyciu karty Virtual Mastercard mogą opiewać na maksymalną kwotę 5 € (równowartość 20 zł) lub 10 € (równowartość 40 zł) w zależności od otrzymanej nagrody. Karta Virtual Mastercard może być wykorzystywana do przeprowadzania transakcji, których suma jest równa lub mniejsza niż aktualny stan konta Virtual Mastercard. Transakcje opiewające na kwotę wyższą od aktualnego stanu konta Virtual Mastercard mogą być przeprowadzane za pomocą karty Virtual Mastercard tylko wtedy, gdy sklep przetwarzający transakcję dopuszcza podział płatności. Aby dowiedzieć się, czy sklep akceptuje płatności dzielone, należy skontaktować się bezpośrednio ze sklepem.
 3. W ramach promocji nie ma możliwości otrzymania tradycyjnej karty Mastercard.
 4. Karta Virtual Mastercard jest ważna przez 6 miesięcy od daty jej wystawienia.
 5. Nagrody nie mogą być przenoszone na inną osobę oraz nie podlegają modyfikacji, wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.
 6. Za odprowadzenie stosownych podatków i poniesienie innych niezbędnych kosztów i wydatków, które nie zostały ujęte w regulaminie jako będące częścią nagrody, odpowiadają wyłącznie Uczestnicy.

Warunki ogólne

 1. Wszelką korespondencję dotyczącą procesu rozpatrywania zgłoszeń i przyznawania nagród należy kierować do Agencji.
 2. Organizator promocji lub jego Agencja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń, które – jego zdaniem – są niezgodne z regulaminem, wedle własnego uznania.
 3. Organizator promocji lub jego Agencja ma prawo – w razie zaistnienia takiej potrzeby – do podejmowania wszelkich stosownych i uzasadnionych działań w celu ochrony własnego interesu i interesu innych podmiotów zawodowo powiązanych z promocją przed fałszywymi i bezzasadnymi roszczeniami, włączając w to między innymi przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji dowodu zakupu, jak również tożsamości, wieku i innych danych Uczestnika. Procedura ta może wiązać się z udostępnieniem informacji stronom trzecim przez Organizatora promocji.
 4. Firma ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA (z siedzibą pod adresem Polderdijkweg, B-2030 Antwerpia, Belgia) będzie pełnić funkcję kontrolera danych (zgodnie z definicją w dyrektywie 95/46/WE) odpowiedzialnego za przetwarzanie wszystkich danych osobowych gromadzonych w związku z promocją. Organizator i/lub jego Przedstawicielstwo (Agencja) będą przetwarzać dane osobowe w imieniu kontrolera danych i wykorzystywać dane osobowe przekazane przez Uczestnika WYŁĄCZNIE w związku z promocją, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w innych celach oraz zaakceptował politykę prywatności kontrolera danych: http://promotion.eame.mobil.com/privacy/privacy_statement_pl-pl.pdf. Uczestnik może wycofać zgodę na takie wykorzystanie danych osobowych, przesyłając kontrolerowi danych odpowiednie pismo. Jeśli Organizator promocji uzyska wspomnianą zgodę w formie subskrypcji, może informować Uczestników o przyszłych promocjach i dostarczać im informacje na temat produktów własnych lub znajdujących się w ofercie stowarzyszonych z nim spółek, które mogą zaciekawić Uczestników.
 5. Dane osobowe przekazane firmie Mastercard w celach administracyjnych związanych z Promocją podlegają polityce prywatności Mastercard. Dane i informacje podane przez Użytkownika w zgłoszeniu lub podczas odbioru Nagrody nie będą wykorzystywane ani przekazywane stronom trzecim w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie oraz obejmujących realizację założeń Promocji.
 6. Organizator promocji lub jego Agencja nie ponosi odpowiedzialności za: (a) niedostarczenie zgłoszenia wskutek nieprawidłowości w obrębie transmisji danych i innych okoliczności pozostających poza jego racjonalną kontrolą; (b) opóźnienie, zagubienie, uszkodzenie lub dostarczenie korespondencji bądź zgłoszenia do niewłaściwego adresata; (c) niesprawne działanie lub awarie sprzętu komputerowego bądź systemów komunikacji; (d) wszelkie zakłócenia, straty lub szkody będące skutkiem wydarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora promocji; bądź (e) błędy drukarskie lub typograficzne w materiałach związanych z promocją.
 7. Jeśli promocja nie może zostać zorganizowana zgodnie z planem z przyczyn obejmujących między innymi manipulowanie, ingerencję osoby nieupoważnionej, oszustwo, awarie techniczne lub inne okoliczności pozostające poza kontrolą Organizatora promocji, które zakłócają lub niekorzystnie wpływają na zarządzanie, bezpieczeństwo, sprawiedliwą ocenę zgłoszeń, bezstronność lub właściwe przeprowadzenie niniejszej promocji, jej Organizator zastrzega sobie prawo (zgodnie z pisemnymi wskazaniami obowiązującego prawa) do zakończenia, modyfikacji lub wstrzymania promocji.
 8. Jeśli jakiekolwiek działanie, zaniechanie, wydarzenie lub okoliczności pozostające poza racjonalną kontrolą Organizatora promocji lub jego Agencji uniemożliwią Organizatorowi spełnienie warunków niniejszego regulaminu, Organizator promocji nie zostanie obarczony odpowiedzialnością za niewypełnianie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich zobowiązań.
 9. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między niniejszym regulaminem a dowolnymi materiałami reklamowymi, promocyjnymi i innymi dotyczącymi niniejszej promocji lub związanymi z nią, zastosowanie ma niniejszy regulamin.
 10. Biorąc udział w promocji, wszyscy jej Uczestnicy akceptują warunki niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 11. Decyzje Organizatora promocji są wiążące we wszystkich kwestiach związanych z niniejszą promocją. W tej sprawie nie będzie prowadzona żadna korespondencja.
 12. Regulamin niniejszej promocji będzie interpretowany i stosowany na podstawie prawa Polskie, a sądy Polska będą miały wyłączną jurysdykcję.
 13. Proces rozpatrywania zgłoszeń zostanie przeprowadzony w imieniu Organizatora promocji przez Opia Ltd („Przedstawicielstwo”), 15 London Street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP, Wielka Brytania; spółka zarejestrowana pod numerem 06021170. Dane kontaktowe Agencji będzie można znaleźć we wszystkich publikacjach oraz na stronie internetowej.
 14. The claim process for the Promotion will be fulfilled on behalf of the Promoter by Opia Ltd (the “Agency”), 15 London Street, Chertsey, Surrey. KT16 8AP, United Kingdom, Company number 06021170. All communications and the website will mention the contact details how to reach the Agency.

Organizatorem promocji jest ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, Polderdijkweg, B-2030 Antwerpia, Belgia („Organizator promocji”).